Reglament intern del sistema participatiu de garantia d'ECOLLAURES

 

Article 1 - Integrants del sistema participatiu de garantia d'ECOLLAURES. (SPGE) i forma d'accés

Podran beneficiar-se del segell de Sistema Participatiu de Garantia ECOLLAURES (d'ara endavant segell SPGE) totes aquelles iniciatives de producció individuals o col·lectives que s'integren en el sistema SPGE i acomplisquen aquest Reglament.

El sistema SPGE, fou promogut en origen per l'associació Ecollaures però actualment és constitueix com a projecte autònom.

Seran membres del sistema de certificació SPGE les persones i grups incloses en algun dels següents col·lectius o situacions que acomplisquen favorablement el procés d'admissió:
  Productors/es agroecològics
  Grups de consum
  Col·laboradors externs (a títol individual)
  Col·lectius que treballen sobre alguna de les vessants de l'agroecologia.

Els col·lectius especificaran les persones delegades per representar-los en el SPGE. Els grups de productors/es especificaran els seus membres. Els grups que s'integren ho faran a nivell col·lectiu excepte en el cas dels productors/es en què comptarà cada persona com a membre del sistema SPGE.

El nombre màxim d'entrades de membres/any no podrà superar el nombre de membres del grup a 1 de gener, per a cada tipologia de membre.
Existirà un document específic d'altes i baixes del SPGE el qual custodiarà la persona designada com a secretari/ària del SPGE.

     1.1 Procés d'admissió per a productors/es:

El procés d'admissió comptarà amb els següents passos/requisits:
a. A la persona sol·licitant se li assignarà un tutor/a de el grup que l'acompanye en el període de prova (d'un any) i haurà de sol·licitar la incorporació mitjançant el formulari de sol·licitud d'entrada.
b. La comissió d'admissió farà una entrevista d'inici i el grup de visita efectuarà una visita inicial d'avaluació.
c. Si la comissió d'admissió, després de l'entrevista inicial, acceptara la sol·licitud, el període d'avaluació del nou soci/a serà d'un any, a partir del qual es decidirà si s'integra al grup amb ple dret o no. Durant aquest any, la persona sol·licitant no estarà obligada a pagar quotes i no podrà usar el segell SPGE, però haurà de participar en el grup amb les mateixes obligacions que la resta. El començament del període de prova serà el moment en què es firme la recepció d'un document d'obligacions i drets que cada aspirant rebrà per tal de ser coneixedor/a de cadascun dels deures i drets que el sistema SPGE li atorga.
d. La decisió d'admetre un nou productor/a serà ratificada per l'assemblea general, en la primera reunió ordinària o extraordinària que es realitze transcorregut el període de prova, amb l'informe favorable de la comissió d'admissió. No s'establixen altres criteris d'admissió que l'acompliment durant un any de les exigències d'aquest Reglament, doncs es considera que la implicació que exigix el propi sistema de certificació social farà de filtre natural. Això sí, es considera que els participants en el SPGE han de treballar en un procés de recerca activa de mercats locals.

     1.2 Terminis d'admissió:

Des del lliurament del formulari de sol·licitud d'entrada, el procediment per a donar resposta (entrevista, visita inicial...) no pot tardar més d'un mes. Si es tarda més, sense notificar les causes al sol·licitant, es considerarà que la sol·licitud està admesa i començarà a computar el primer any.

     1.3 Quotes:

Cada any, els membres del SPGE abonaran la quantitat que es decidisca anualment per l'assemblea, en concepte de quota .


Article 2 - Estructures del sistema de Sistema Participatiu de Garantia Ecollaures (SPGE)

El sistema de certificació social es basa en la participació de tots els seus membres constituïts en estructures assembleàries.
A part de l'assemblea general, existixen tres estructures de funcionament, cadascuna amb funcions assignades:
- La comissió d'admissió 
- La comissió de qualitat 
- Els grups de visita.

No obstant açò, en aquells casos, on per causes justificades, no pogueren separar-se aquestes tres estructures, s'admetrà la fusió de la comissió de qualitat i d'admissió en una única estructura.

     2.1 Representació i documentació:

Cada comissió tindrà una persona portaveu escollida per la pròpia comissió i comptarà amb representació equilibrada de productors/es, grups de consum i col·lectius.
La documentació generada en el procés la guardarà el secretari/a del SCPE.

     2.2 Funcions de les estructures:

a. Funcions de l'assemblea:
Ratifica canvis en el funcionament. Proposa noves sancions i normes correctores. Ratifica les noves incorporacions a proposta de la comissió d'admissió. Proposa la composició de les estructures i pot canviar-les. Pren totes aquelles decisions que no haja delegat implícitament o explícitament. Dirimix i interpreta les possibles diferències que puguen sorgir en la interpretació d'aquest Reglament i proposa els canvis per a millorar-lo.
b. Funcions de la comissió d'admissió:
Analitza les noves sol·licituds i sobre la base dels documents, els criteris establits, l'entrevista d'entrada i en l'informe de la 1ª visita acorda o rebutja l'accés a l'any d'entrada.
Avalua la implicació de les persones sol·licitants durant l'any de prova en el compliment del Reglament i en el funcionament del sistema SPGE i proposa a l'assemblea l'acceptació definitiva.
c. Funcions de la comissió de qualitat:
Organitza les visites anuals. Determina i realitza el 10% de visites extres que es ixen a l'atzar (per sorteig).
Determina (per sorteig) la presa de mostres per a posterior anàlisis que es realitzen anualment (10% dels participants).
Organitza les visites per possibles conflictes. Aquestes visites seran realitzades per un grup diferent al qual les proposa.
Avalua els informes de les visites i dóna el vistiplau o proposa recomanacions o, si escau, sancions, les quals hauran de ser ratificades per l'assemblea. Realitza el seguiment de les possibles sancions i de les recomanacions a partir dels informes de les visites. Gestiona els conflictes.
d. Funcions dels grups de visita:
Fa les visites d'admissió, de seguiment i a l'atzar.
Realitza la presa de mostres i les envia al laboratori.
Quan observe que existix contaminació per deriva és l'encarregat de comunicar-ho a la comissió de qualitat.
Efectua les visites per conflicte.
Determina les anàlisis que cal realitzar, si pertoca.

Article 3 - Procediment de control

- Tipus de visites:
Tots els membres seran visitats, com a mínim, una vegada a l'any.
A part d'açò, es faran anualment un 10% de visites extraordinàries a l'atzar, als productors/res. L'encarregada de realitzar les visites extraordinàries és la comissió de qualitat.
El funcionament de les visites estarà pautat per un document tècnic que recollirà la informació mínima que s'ha d'obtenir. S'emplenarà un formulari de visita on es recollirà tota la informació obtinguda. El document serà firmat pels components de la comissió i pel productor/a o col·lectiu visitat. Una còpia del document quedarà en mans del grup que fa la visita i una altra en les del membre visitat.

- Terminis:
Després d'una visita de control, el productor/a disposarà de 7 dies per a facilitar els documents sol·licitats pel grup de visita. Els requeriments d'informació quedaran plasmats en el formulari de visita.

- Analítiques:
Les analítiques són necessàries per a verificar les bones pràctiques i qualitat dels productes, a més d'aportar informació sobre la composició de les terres de cultiu.
Es prendran mostres per analitzar, a l'atzar, a un 10% de productors/es, sortejats per la comissió de qualitat.

- Animals:
Sobre la convivència d'animals per a consum domèstic, de treball o ramaderia de comercialització:

a. Cada productor/a haurà d'especificar en incorporar-se si entra per agricultura, ramaderia o tots dos. En qualsevol cas la incorporació d'animals a l'explotació haurà de ser comunicada a la comissió de qualitat.
b.  En les visites s'avaluaran possibles contaminacions per deriva de productes de parcel·les veïnes.


Article 4 - Infraccions i sancions.

4.1 Tipus d'infraccions
S'estipulen les infraccions següents dins del marc del reglament 889/2008 (normes d'aplicació del Reglament CE 889/2008)
- Molt greus: Ús d'insums no permesos -Reglament (CE) Nº 834/2007- o haver ocultat o mentit sobre contaminació, ús indegut o volums de venda. La reiteració en faltes greus.
- Greus: No posar els mitjans necessaris per corregir alguna situació ja comunicada de manera formal pel SPGE sense justificació prèvia. O la reiteració en faltes lleus.
- Lleus: Incompliments del reglament no considerats com Molt greus, tals com l'impagament de quotes, la inassistència no justificada a les assemblees i la falta de participació en comissions.

4.2 Tipus de sancions
Les molt greus comporten l'expulsió. L'expulsió es farà efectiva mitjançant la ratificació de la proposta de la comissió de qualitat per part de l'assemblea.
Les greus comporten la tornada al període de conversió.

4.3 Aplicació de les sancions
La comissió de qualitat s'encarrega d'aplicar i fer complir les sancions.

Article 5 - Procediment per a la resolució de conflictes
5.1 Procediment que inicia un procediment per a la resolució de conflictes.
És la comissió de qualitat la que gestiona els conflictes, per tant cal informar-la per escrit per donar per iniciat un procediment per a la resolució de conflictes.
En l'escrit han d'aparèixer recollits, de manera clara, els fets que constitueixen el conflicte així com ben identificades els agents implicats.
5.2 Seguiment del conflicte.
Els passos a seguir, una vegada encetat el procediment, són:
a. Realitzar la visita de control, anomenada visita de resolució de conflictes i comunicar per escrit a tots els agents implicats la situació i l'obertura de tràmit d'audiència al qual es podrà aportar, per escrit tota la documentació que es considere.
b. Realitzar presa de mostres o aquelles proves tècniques que es consideren necessàries o qualsevol altre procediment per determinar les causes del conflicte. En casos obvis podrà no realitzar-se cap prova externa si la situació és evident, a decisió del grup de resolució de conflictes.
c. El grup de resolució de conflictes realitzarà informe i ho transmetrà a la comissió de qualitat.
En cas de contaminació per deriva, es proposa que el grup de visita s'adrece al productor/a contaminant per a explicar-li les conseqüències.


Article 6 - Assignació de les despeses derivades de l'aplicació del sistema de SPGE

Es considera que els costos generats pel sistema de certificació social són les despeses comunes més despeses de cada productor per visita.
És a dir: 
- El desplaçament per visites l'assumix el visitat. Les visites han d'organitzar-se adequadament per abaratir costos. Cada any es determinarà un import per quilometratge. 
- Les despeses comunes les cobrix el grup amb la quota anual. 
- Les anàlisis a l'atzar les cobrix el grup. 
Com a norma general s'intentarà no mercantilitzar el temps tot fomentant sistemes de bescanvi (barata) que equilibren els esforços.


Article 7 - Altres elements del Sistema de Sistema Participatiu de Garantia Ecollaures

El sistema de certificació social, a més de garantir el compliment del Reglament (CE) 889/2008, disposicions d'aplicació del Reglament (CE) número 834/2007 del Consell sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control, aporta els elements diferenciadors següents:

a. Traçabilitat:
Cada productor/a tindrà un codi a col·locar en tota la producció que es vaja a comercialitzar, en els informes, etc.
El codi estarà compost per tres parts: l'acrònim SPGE (sistema participatiu de garantia Ecollaures), Grup (HV per a Horta Viva, per exemple) i el número del productor/a (assignat per cada grup). Així per a un productor Núm. 5 per a Horta Viva seria SPGE HV5.
Aquest codi s'acompanyarà del logo identificador del segell:

(Imatge LOGO)

b. Reunions d'intercanvi:
Es promouran les vistes d'intercanvi tant internes del sistema SPGE com amb altres iniciatives semblants amb les que es puga treballar en xarxa. Es un objectiu del sistema SPGE la col·laboració en xarxa amb altres iniciatives de Sistema Participatiu de Garantia pròximes (tant territorialment com pels plantejaments).
- Internes: Dues vegades a l'any. Cada grup l'organitzarà i establirà els criteris en el seu territori. Les reunions es realitzen en la finca dels associats/ades. Les opcions són triades per l'assemblea entre les ofertes que es presenten prioritzant aquelles explotacions amb més dificultats. L'objectiu de les reunions és el d'enfortir el maneig agroecològic i, per tant, la SPGE. La trobada servirà així mateix per a assessorar les persones responsables de la finca visitada.
- A nivell de xarxa: 1 vegada a l'any. L'organització correspon a la xarxa que es cree. Les reunions d'intercanvi a nivell de xarxa tenen per finalitat enfortir la xarxa, la seua identitat i la unitat del grup aprofundint en el desenvolupament de l'agroecologia i els sistemes de suport mutu, horitzontals i autogestionaris.

c. Promoció de les bones pràctiques: 
Es promouran les accions encaminades a reconéixer les bones pràctiques i les actituds positives dels membres vers el projecte del SPGE, la sobirania alimentària i l'egroecologia en general.

d. Criteris socials: 
Els productors/es associats justificaran, amb documentació, la contractació legal de les persones treballadores que tinguen a l'explotació. Així mateix identificaran les persones amb les que habitualment realitzen treballs a tornallom o altres sistemes de bescanvi de feina no remunerada. La contractació de mà d'obra en condicions precàries suposarà una falta molt greu.

L'habitatge i les instal·lacions de l'explotació en general hauran de reunir unes condicions d'habitabilitat mínimes amb servicis bàsics en bon estat d'ús i sistemes de desguàs i gestió de residus que no representen un impacte negatiu sobre el medi.

No es permetrà l'explotació laboral i es pararà especial atenció amb els sectors socials potencialment més sensibles a patir-la com ara la infantesa, les persones migrants o les dones.

Aquestes apreciacions seran avaluades per la comissió d'admissió, de manera pormenoritzada durant l'any de prova i les comissions de visita o de qualitat les ratificaran en les successives visites.

   

noria

._aixada.jpgpears.jpgmiel1.jpg._pears.jpgpeas.jpg._peas.jpgaixada.jpg._miel1.jpg
 
       
ECOLLAURES
   CERAI
   CERAI
PER L'HORTA !

Log in

create an account

fb iconLog in with Facebook